Folkets Rätt 201 har åtta huvudfrågor, områden som är särskilt prioriterade för att kunna uppnå fokuserade mål. Allt ska inte göras samtidigt, men på två mandatperioder kan Sverige åter vara i god balans.
Då har också en del grundlagar hunnit ändras så att riksdagen får bättre arbetsformer för kommande utmaningar.

Ändras exempelvis migrationspolitiken så påverkas den finansiella sektorn. Då behöver Sverige en ny ekonomisk motor som startar nya verksamheter för att förhindra arbetslöshet. Ändras äldrevården så påverkar det bostadssektorn. För att kunna utveckla jordbruket krävs förändrade internationella relationer. EU är för tillfället ett hinder för att Sverige ska kunna ha en hög självförsörjning inom jordbruket.

Det finns andra områden där man kan göra enstaka förändringar utan att de påverkar övriga områden. En förbättrad skola, en ändrad kulturpolitik eller en ny psykiatrireform är exempel på stora reformer där de politiska partierna kan samverka utan att det leder till problematik på andra områden.
Inom andra områden kommer Folkets Rätt 201 att vara ett dugligt samverkansparti.

Nedanstående är våra åtta fokusområden.

De äldres villkor

Pensionsvillkoren måste förbättras. Staten har länge använt pensionspengarna för andra ändamål än att förbättra pensionärernas ställning.
De 258 miljarder som staten tog ur pensionsfonderna, som en följd av pensionsöverenskommelsen 1994 mellan Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokratin, har aldrig återbetalats av staten.
Det måste ske.

Landsbygdens villkor

Kommunernas självstyre ska öka. Orter eller en samverkan av orter ska få rätt att bilda egna kommuner och därmed återfå sitt självstyre.
En kraftig satsning ska ske för landsbygdens människor.
Självförsörjningen inom jordbruket ska öka från nuvarande 48 % till 80 %. Omsorgen om djuren och ett förbättrat djurskydd är ett prioriterat område.

Den finansiella sektorn

De svenska hushållen är näst mest belånade i världen. Vid oro på de finansiella marknaderna kan många familjer riskera att få lämna sina högt belånade hem.
En statlig bolånebank ska bildas där hushållen frivilligt kan välja att ha sina bolån. Räntorna ska vara låga. Syftet är inte vinstmaximering för banken utan att ge en långsiktig finansiell trygghet åt de enskilda hushållen.

Internationella relationer

Sverige ska inte ingå i Nato.

En folkomröstning om Sverige ska ingå i EU ska genomföras syftande till att bilda en Nordisk union mellan de nordiska länderna.

En Nordisk union harmonierar mycket väl med att minska antalet ledamöter till Sveriges riksdag.

Rikets styrelse

Valresultaten påverkar endast i mindre utsträckning den förda politiken eftersom partierna bildat olika block.  Oavsett valresultat kan fyra olika partiledningar föra exakt samma politik före som efter ett val. Svenska folkets vilja har upphört att ha betydelse i riksdagsvalen.
Varken väljare, medlemmar eller de enskilda riksdagsledamöterna kan därmed påverka partiernas politik.
Partistödet måste halveras.

Kommunikationer

De statliga satsningarna på järnväg är främst inriktad på att utveckla järnvägen i huvudstadens närhet.

En ny ostkustbana behöver anläggas på sträckan Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Västervik, Gamleby, Valdemarsvik, Söderköping, Norrköping, Södertälje till en ny station strax väster om Stockholms innerstad

Försvar och krisberedskap

Svenskt försvar är eftersatt och behöver en kraftig förstärkning. Försvaret bör även återfå tidigare civila uppgifter.

Sedan år 2000 har Sveriges riksdag ålagt försvaret att inte ha en organisation för att kunna bistå civilsamhället. Det var en del i avrustningspolitiken.
Svenskt försvar och svensk krisberedskap ska förstärkas.

Migrationspolitik

Vid flertal tillfällen genom åren har ledande politiker medgett att ”Migrationspolitiken har havererat”.

Trots dessa medgivanden har inte nya vägar prövats.
Genomgående är lösningarna arbete, bostad och skola, för nyinkomna. Ingen hänsyn har tagits till de nödvändigt mänskliga delarna inom migration.